Words: Erika Thomas Photos: Harold Mountain /
Writer