words: Erika Thomas photos: Harold Mountain /
Writer